http://tru.skt.ac.th
  หน้าแรก  |  เกี่ยวกับศูนย์ ฯ  |  หลักสูตรที่เปิดสอน      |  ติดต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน
   หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
   
ติดต่อ : ศูนย์โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
Tel : 086-4981395, 081-6981555
email : truskt52@gmail.com
web : http://tru.skt.ac.th
 
เกี่ยวกับศูนย์ ฯ
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพในการทำงาน เป็นคนดีมีความสุข รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดันดีงามของชาติ
 
วิสัยทัศน์
การขยายศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของภาคใต้ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกทางหนึ่ง
 
พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยธนบุรีในสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
2.ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรีมีความพร้อมในระดับประเทศและต่างประเทศ
3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยธนบุรีมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ
4.ทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อ
 
ปรัญชา
สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
 
บุคลากรประจำศูนย์
ดร.เชน สุขสวี ประธานที่ปรึกษา
ดร.เอมพิธา จิตน์เสนา ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์
นายวินิจ จิตรา รองผู้อำนวยการศูนย์
นางจินตนา รักขา หัวหน้างานทะเบียน
นายธีระพล แสงระวี หัวหน้างานวิชาการ
นางสาวเพ็ญแข กองสวัสดิ์ หัวหน้างานการเงิน/บัญชี
นางวาสนา จันไทย เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นางณิชาภัทร กาญจนพันธุ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางขวัญเรือน ศรีสุข เจ้าหน้าที่งานธุรการ
นายกฤตธี เทวมิตร เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
นายรุ่งโรจน์ วรรณสังข์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
นายก้านแก้ว นพรัตน์ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์
นางเรณู หนูด้วง แม่บ้าน
นางพรรณศรี สุวรรณใส แม่บ้าน
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
นางปิยวรรณ แก้วเจริญ
- บธ.บ. / การตลาด ม.สงขลานครินทร์
- บธ.ม. / บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
นายปิติพงศ์ ตระกูลเมฆี
- รปส. / การบริหารงานบุคล ม.สงขลานครินทร์
- บธ.ม / บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
นางสุภารัตน์ กิตติภูมิ
- บธ.บ. / การบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระพณิชยการพระนคร
- บธ.ม. / บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
นางศศิธร กาญจนมุกดา
- บธ.บ. / การบัญชี ม.ทักษิณ
- บธ.ม. / บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
นางสาวสราภรณ์ ศรัทธารัตน์
- การโฆษนาและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโยนก
- บธ.ม. / บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ดร.นันทิวัฒน์ พงษ์เจริญ
- การบริหารบุคคล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบริหารอสังหาริมทรัพย์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มนุษย์สัมพันธ์และการบริหาร Ph.D./บริหารการศึกษา   Abilenc Christian University Illinois State University U.S.A.
ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ
- FINANCE   University of Council U.S.A.
- วิศกรรมคอม Management   ม.อัสสัมชัญ
- การบริหารการศึกษา   ม.บูรพา
ผศ.ดร.บุญเลิศ กลางใจ
- กศ.บ / ฟิสิกส์ – คณิต   ม.ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
- ค.ม / อุดมศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คด / อุดมศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สุเทพ หุ่นสวัสดิ์
- กส.ด / เทคโนโลยีการศึกษา   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ผศ.นรา บูรณรัช
- กศ.บ / คณิตศาสตร์   วศ. ประทุมวัน
- กศ.ม / การวัดผลทางการศึกษา   ม.ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
นายปรีดา สุวรรณมณี
- กศ.บ / ภาษาไทย   ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ(สงขลา)
- ศษ.ม. /การประถมศึกษา   มอ. ปัตตานี
นายวิชาน กาญจนไพโรจน์
- กศ.บ/มัธยมศึกษา   วิทยาลัยวิชาการศึกษา
- วทม. /การสอนฟิสิกส์   ม.เชียงใหม่
นายวรัตถ์ ศิริชา
- คบ. / สุขศึกษา   ม.ราชภัฎสงขลา
- ศศ.บ / ไทยคดีศึกษา(เกียรตินิยมอันดับ2)   ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
- ศศ.บ / มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์   ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
- กศ.ม / การวัดผลการศึกษา   ม.ทักษิณ
- ประกาศนียบัตร /ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู)   ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
นางสาวสุจินดา จันทวรรณ์
- ป. กศ.สูง / วิทย์ – คณิต   ม.ราชภัฎสงขลา
- กศ.บ / ภาษาไทย   วิทยาลัยการศึกษาสงขลา
- กศ.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
ศูนย์โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี  
Call : 086-4981395  
Copyright (C) 2010, All right reserved | Design by : www.skt.ac.th Visit : 102527  Online : 1