วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
 
 
สมัครเรียน
 
สมัครเรียน
:: หลักสูตรที่ต้องการสมัคร
ภาคเรียนที่ :  
ปีการศึกษา :  
ระดับการศึกษา :  
สาขา :    
 
:: ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ :  
ชื่อ (ภาษาไทย) :    
นามสกุล (ภาษาไทย)    
เลขบัตรประชาชน :    
13 หลัก ไม่ต้องใส่ขีด
Email :  
โทรศัพท์บ้าน :  
โทรศัพท์มือถือ :  
ทราบข่าวการรับสมัครจาก :  
 
:: ที่อยู่ปัจจุบันที่ใช้ติดต่อในระหว่างการสมัคร
เลขที่ :  
หมู่ที่ :  
ซอย :  
ถนน :  
ตำบล :  
อำเภอ :  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  

 
   
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี)
1.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ตลอด
3.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หลักสูตร 2 ปี)
1.จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงสาขาวิชา (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รับนักศึกษาที่จบ ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสาขาวิชาพณิชยกรรม)
2.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ตลอด
3.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.พิเศษ หลักสูตร 2 ปี 2 ภาคเรียนฤดูร้อน)
1.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่างสาขาวิชา
2.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ตลอด
3.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 
หลักฐานการสมัคร
1.หลักฐานการศึกษา ร.บ. หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
 
การมอบตัว
1.ผู้ที่สมัครและผ่านการสัมภาษณ์ สามารถมอบตัวเป็นนักศึกษาของโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีได้ โดยต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนการเรียนในวันมอบตัวขั้นต่ำตามที่โรงเรียนกำหนด (ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้)
2.มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ตลอดเวลา
3.หากไม่มอบตัวและลงทะเบียน ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 
สวัสดิการและสิทธิพิเศษ
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มีทุนเรียนฟรี 100% ดังนี้ ทุนเรียนดีจากโรงเรียนเดิม, ทุนความสามารถพิเศษ
- มีเงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาล
- มีทุนกู้ยิมเพื่อการศึกษาจากทางรัฐบาล / ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- เรียนนักศึกษาวิชาทหาร / ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
- ทุกแผนกวิชามีหลักสูตรเสริมพิเศษ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษจากสถาบันแสตมฟอร์ด (Stamford)
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ฟรีตลอดดหลักสูตร
- บุตรข้าราชการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้เต็มจำนวน
- บริการติดต่อจัดหาหอพัก
 
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- มอบตัวในระยะเวลาที่กำหนด ฟรีเสื้อฝึกงาน
- มีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากทางรัฐบาล/ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- นักศึกษามีทุนกู้ยืมสามารถกู้ต่อเนื่องได้
- โควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน 18 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งรัฐบาลและเอกชน
- เรียนนักศึกษาวิชาทหาร / ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
- ทุกแผนกวิชามีหลักสูตรเสริมพิเศษ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษจากสถาบันแสตมฟอร์ด (Stamford)
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ฟรีตลอดดหลักสูตร
- บุตรข้าราชการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้เต็มจำนวน
- บริการติดต่อจัดหาหอพัก
 
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา (ส.อ.)
175 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.0-7443-7110-2 แฟกซ์ 0-7432-3490
email : info@skt.ac.th